10 เมษายน 2563     Search
  
 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2563     

 สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่  15 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563  ระหว่างเวลา  08.30-16.00 น.    โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่  10 กรกฎาคม 2563  

 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19     

 เพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกขอหยุดพักชำระหนี้เงินกู้สามัญประเภท ก (เงินต้น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 คณะกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2563     

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 39 ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่หมดวาระนั้น คณะกรรมการได้จัดสรรตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562     

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระในวัน เวลา ที่แจ้งมานี้

 ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563     

 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2  เลือกประธานกรรมการหมายเลข 1-2 ได้ 1 หมายเลข เลือกกรรมการหมายเลข 3-20 ได้ไม่เกิน 6 หมายเลข  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการหมายเลข 21  ได้ 1 หมายเลข

 เสนอพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2562     

สหกรณ์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 16 ธันวาคม  2562

 ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2562     

สหกรณ์  ให้สมาชิกยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  โดยเริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   17  ธันวาคม    2562    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

 ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษาปี 2562 เพิ่มเติม     

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกระดับอุดมศึกษาปี 2562 เพิ่มเติม ให้มารับทุนในวันที่  15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 3.00
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.25
ฝากประจำ 500 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
ฝากประจำ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.800
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.800
ระยะยาว ร้อยละ 3.800
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2562
เงินปันผล ร้อยละ 5.00
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: BarbraHundle
วันนี้ New Today: 1
New Yesterday New Yesterday: 0
จำนวนผู้ใช้ Overall: 246

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 3
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 3

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login