25 พฤษภาคม 2563     Search
  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
นางวนิดา เพ็ชร์นิล
ผู้จัดการ
นางศิริลักษณ์ ศรีพลอย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
นางสาวภานุมาศ์  กิจเจริญนุกูล   นางจงพิศ  สุขสมนาค
เจ้าหน้าที่บัญชี   เจ้าหน้าที่บัญชี
 
นายสุพัฒน์ ธนะสูตร   นางภารดี ถาวรมงคลศิลป์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ   เจ้าหน้าที่สินเชื่่ือ
 
นายอานนท์  สินเกิดสุข   นางสาวณัฐลิกาญจน์ ฉ่ำรสวิทย์
เจ้าหน้าที่การเงิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ
         
         
         
 
 ทำเนียบบุคลากร
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login