25 พฤษภาคม 2563     Search
  
Minimize
ผู้จัดการจากอดีต-ปัจจุบัน
 
   
นายธนวัฒน์ ทองประดิษฐ์   นางจิรวัลย์ แก้วไสย   นายธนวัฒน์ ทองประดิษฐ์
พ.ศ.๒๕๓๐   พ.ศ.๒๕๓๑   พ.ศ.๒๕๓๒
   
นางจิรวัลย์ แก้วไสย   นางสาวสุวรรณี  จริยะพร   นายเจริญ โกมลหิรัณย์
พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕   พ.ศ.๒๕๓๖   พ.ศ.๒๕๓๗
   
นายธนวัฒน์ ทองประดิษฐ์   นางสาวสุวรรณี จริยะพร   นางสุดาพร มณีรัตน์
พ.ศ.๒๕๓๘   พ.ศ.๒๕๓๙   พ.ศ.๒๕๔๐
   
นางสาวจิราภรณ์ แซ่อึ้ง   นางสาวอรุณี ชุ่มจิตร   นางวนิดา เพ็ชร์นิล
พ.ศ.๒๕๔๑   พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๗   พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
 ทำเนียบบุคลากร
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login