17 กันยายน 2564     Search
  
Minimize
ประธานกรรมการดำเนินการจากอดีต - ปัจจุบัน
 
   
นางสุเพ็ญ วสันตสิงห์   นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์   นายแพทย์ทหาร พันธ์ภู่
พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๙   พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑   พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๖
   
นายแพทย์นภดล สมบูรณ์   นพ.กฤษฎา มนูญวงศ์   นายสมศักดิ์ สมยูรทรัพย์
พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙   พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔   พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
   
นายศิริศักดิ์ วิภวพาณิชย์   นายมนูญ บุบผะเรณู   นายวินย์ มั่นคง
พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘   พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐   พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
   
นางปราณี  มั่นคง   นางสาวรำไพ  สมจิตรมูล   นายพิพัฒน์  นิยมการ 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘   พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓ - ปัจจุบัน 
 ทำเนียบบุคลากร
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login