25 พฤษภาคม 2563     Search
  
Minimize
คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ชุดที่ 39

 
 
นายพิพัฒน์ นิยมการ
ประธานกรรมการ
 
 
 
     
นายสนธยา  จิตรเที่ยง
  นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
 

รองประธานกรรมการคนที่ 2

     
 นางสาวนรินทิพย์ สารการณ์ นางสาวสายม่าน อำมะเทศ
 
เลขานุการ
เหรัญญิก
 
 
นางสาวดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
ประธานกรรมการเงินกู้
     
นายบัณฑิต สวัสดี
  นายอดุลย์ เดวี
เลขากรรมการเงินกู้   กรรมการเงินกู้
 
         
นายมนต์เทียนทอง สงฤทธิ์   นายสมเกียรติ  ยีมูดา
กรรมการเงินกู้   กรรมการเงินกู้
     
 นางปราณี  ปานแม้น  
นางสาวพัชรินทร์ โกญจนาทแสนยากร

 ประธานกรรมการศึกษา

และวิชาการ

 

กรรมการศึกษา

และวิชาการ

     
นางวไลพร  โต๊ะม๊ะ
  นายพัฒนะ ชูพันธ์

ประธานกรรมการสวัสดิการ

และสังคม

 

กรรมการสวัสดิการ

และสังคม

     
นายนพคุณ  พุฒทองคำ  
นายสายยน พิลาดิษฐ์
 ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์   กรรมการประชาสัมพันธ์

 

 ทำเนียบบุคลากร
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login