17 กันยายน 2564     Search
  
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินปี 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มกราคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน กุมภาพันธ์ 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มีนาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เมษายน 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน พฤษภาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน มิถุนายน 2564

งบการเงินปี 2563
งบดุลปี 2563
งบกำไรขาดทุน 2563
งบกระแสเงินสด 2563
หมายเหตุประกอบงบ 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563
ผลการดำเนินงานปี 2563 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2563 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2563 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2563 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2562
งบดุลปี 2562
งบกำไรขาดทุน 2562
งบกระแสเงินสด 2562
หมายเหตุประกอบงบ 2562

ผลการดำเนินงานปี 2562
ผลการดำเนินงานปี 2562 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2562 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2562 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2562 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2561
งบดุลปี 2561
งบกำไรขาดทุน 2561
งบกระแสเงินสด 2561
หมายเหตุประกอบงบ 2561

ผลการดำเนินงานปี 2561
ผลการดำเนินงานปี 2561 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2561 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2561 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2561 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2560
งบดุลปี 2560
งบกำไรขาดทุน 2560
งบกระแสเงินสด 2560
หมายเหตุประกอบงบ 2560

ผลการดำเนินงานปี 2560
ผลการดำเนินงานปี 2560 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2560 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2560 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2560 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2559
งบดุลปี 2559
งบกำไรขาดทุน 2559
งบกระแสเงินสด 2559
หมายเหตุประกอบงบ 2559

ผลการดำเนินงานปี 2559
ผลการดำเนินงานปี 2559 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2559 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2559 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2559 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2558
งบดุลปี 2558
งบกำไรขาดทุน 2558
งบกระแสเงินสด 2558
หมายเหตุประกอบงบ 2558

ผลการดำเนินงานปี 2558
ผลการดำเนินงานปี 2558 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2558 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2558 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2558 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2557
งบดุลปี 2557
งบกำไรขาดทุน 2557
งบกระแสเงินสด 2557
หมายเหตุประกอบงบ 2557

งบการเงินปี 2556
งบดุลปี 2556
งบกำไรขาดทุน 2556
งบกระแสเงินสด 2556
หมายเหตุประกอบงบ 2556

งบการเงินปี 2555
งบดุลปี 2555
งบกำไรขาดทุน 2555
หมายเหตุประกอบงบ 2555
งบกระแสเงินสด 2555

ผลการดำเนินงานปี 2555
ผลการดำเนินงานปี 2555 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2555 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2555 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน

งบการเงินปี 2554
งบดุลปี 2554
งบกำไรขาดทุน 2554
งบกระแสเงินสด 2554
หมายเหตุประกอบงบ 2554

ผลการดำเนินงานปี 2554
ผลการดำเนินงานปี 2554 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2554 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2554 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2554 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2553
งบดุลปี 2553
งบกำไรขาดทุน 2553
หมายเหตุประกอบงบ 2553
งบกระแสเงินสด 2553

ผลการดำเนินงานปี 2553
ผลการดำเนินงานปี 2553 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2553 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ผลการดำเนินงานปี 2553 เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน
ผลการดำเนินงานปี 2553 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

งบการเงินปี 2552
งบดุล
งบกำไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบ

สถิติข้อมูลทางการเงิน
จำนวนสมาชิก
ทุนเรือนห้น
ทุนสำรองและทุนสะสม
เงินรับฝาก
กำไรสุทธิ
เงินให้สมาชิกกู้
สินทรัพย์รวม

  

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login