26 ตุลาคม 2563     Search

  
 โครงการออม ปี 2563     

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำจัด  ส่งเสริมจัดโครงการให้สมาชิกออมรายเดือน เพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เกษียณอายุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563

 เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     

 สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด

 ประกาศผลการพิจารณาขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก     

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ผลการพิจารณามีผู้ผ่านเกณฑ์ตามประกาศรายชื่อ  โดยกำหนดพิธีมอบทุนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00-8.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ บุตรสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีมอบทุน ให้แจ้งสหกรณ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี บมจ.การบินไทย     

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 74 สหกรณ์มีการลงทุนไว้กับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งอาจทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เกิดความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว สหกรณ์จึงขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการลงทุน

 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2563     

สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19     

เพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกขอหยุดพักชำระหนี้เงินกู้สามัญประเภท ก (เงินต้น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 คณะกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2563     

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 39 ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่หมดวาระนั้น คณะกรรมการได้จัดสรรตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562     

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระในวัน เวลา ที่แจ้งมานี้

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.00
ฝากประจำ 500 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
ฝากประจำ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.800
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.800
ระยะยาว ร้อยละ 3.800
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2562
เงินปันผล ร้อยละ 5.00
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: RandallEngle
วันนี้ New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
จำนวนผู้ใช้ Overall: 269

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 5
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 5

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login