28 กรกฎาคม 2564     Search

  
 สสอร.เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษ     

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ สสอร. อายุไม่เกืชิน 60 ปี สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นไป เปิดรับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2564     

 สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 29 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

 ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564     

 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสโมสร เลือกกรรมการหมายเลข 1-18 ได้ไม่เกิน 8 หมายเลข  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการหมายเลข 19  ได้ 1 หมายเลข

 ขยายเวลาเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2564     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด ขยายเวลาเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564 ไปจนถึงวันที่ 18  ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

 เสนอพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2563     

 สหกรณ์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 22 ธันวาคม  2563

 ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2563     

สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  สหกรณ์เริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 16  พฤศจิกายน  2563    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   25  พฤศจิกายน  2563    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564  ให้เสนอภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563

 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.00
   
   
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.000
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.000
ระยะยาว ร้อยละ 3.000
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2563
เงินปันผล ร้อยละ 5.00
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: GayNull23765
วันนี้ New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
จำนวนผู้ใช้ Overall: 307

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 34
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 34

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login