27 มิถุนายน 2565     Search

  
 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2565     

  สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564     

 เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 เสนอพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2564     

  สหกรณ์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2564 ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 22 ธันวาคม  2564

 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565  ให้เสนอภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564

 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565     

  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์

 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2565     

  สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2565 ระหว่างวนที่ 12 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564     

 ชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารฝ่ายประกันคุณภาพ  องค์การเภสัชกรรม    และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2 วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2565

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเปิดรับสมัครสมาชิก     

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเปิดรับสมัครสมาชิก รอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2564

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.50
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 2.75
   
   
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.25
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.25
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.000
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.000
ระยะยาว ร้อยละ 3.000
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2564
เงินปันผล ร้อยละ 4.90
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: GradyCalvert
วันนี้ New Today: 89
New Yesterday New Yesterday: 73
จำนวนผู้ใช้ Overall: 1460

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 16
สมาชิก Members: 3
รวม Total: 19

Online Now Online Now:
01: GonzaloKauff
02: MaeDurkin75
03: GradyCalvert
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login