27 ตุลาคม 2564     Search

  
 จัดหาที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์     

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรมจำกัด จะย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากองค์การเภสัชกรรม ถ.พระราม 6 ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการย้ายโรงงาน เพื่อความสะดวกในการบริการสมาชิก จึงมีความประสงค์จะจัดหาที่ดิน บริเวณใกล้เคียงกับ องค์การเภสัชกรรมสาขาธัญบุรี 

 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์     

 ประกาศผลสอบราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด

 เปลี่ยนแปลงวงเงินประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสมาชิก     

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่สมาชิกสามัญ สัญญากรมธรรม์จะครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน นั้น ในปีนี้สหกรณ์ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กับ บริษัท เอไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โดยคุ้มครองผู้มีอายุไม่เกิน 70 ปี ทุนประกัน 300,000 บาท สมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมทุนประกันให้กับตนเองหรือบุคคลในครอบครัว โดยมีแผนทุนประกันตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 –  10 กันยายน 2564 ที่สำนักงาน  สหกรณ์ฯ เวลา 08.00 - 16.00 น. กรณีสมาชิกไม่ได้ลงชื่อเปลี่ยนแปลงภายในวัน-เวลาที่กำหนด สหกรณ์ใช้ข้อมูลทุนประกันในปีที่ผ่านมาในการทำประกันต่อไป

 สอบราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR) ยื่นเสนอราคาได้ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์

 เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     

 สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด ที่ E-Mail:gposc@yahoo.co.th

 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19     

 เพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกขอหยุดพักชำระหนี้เงินกู้สามัญประเภท ก (เงินต้น) เป็นระยะเวลา 3 

 สสอร.เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษ     

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย เปิดรับสมาชิกรอบพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ สสอร. อายุไม่เกืชิน 60 ปี สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นไป เปิดรับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

 เปิดให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2564     

 สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร โปรดติดต่อขอรับและยื่นแบบคำขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 29 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. โดยจะประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.00
   
   
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.000
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.000
ระยะยาว ร้อยละ 3.000
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2563
เงินปันผล ร้อยละ 5.00
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: ColleenMcCoi
วันนี้ New Today: 3
New Yesterday New Yesterday: 3
จำนวนผู้ใช้ Overall: 632

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 13
สมาชิก Members: 1
รวม Total: 14

Online Now Online Now:
01: ColleenMcCoi
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login