29 พฤศจิกายน 2563     Search

  
 ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2563     

สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  สหกรณ์เริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 16  พฤศจิกายน  2563    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   25  พฤศจิกายน  2563    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

 เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564  ให้เสนอภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563

 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2564     

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564 ระหว่างวนที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563     

 เชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการชั้น 5  และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2 วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564

 ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี2563_2     

 ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ให้ยื่นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น  คณะกรรมการได้พิจารณาทุนรอบสองเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารับทุนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

 โครงการออม ปี 2563     

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำจัด  ส่งเสริมจัดโครงการให้สมาชิกออมรายเดือน เพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เกษียณอายุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563

 เสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     

 สหกรณ์มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้สมาชิกและครอบครัว สนใจให้เสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 พร้อมเอกสารที่สหกรณ์กำหนด

  
Minimize
 สมาคมฌาปณกิจสงค์เคราะห์
Minimize
  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่
ใบสมัคร
ใบรับรองแพทย์
 ข่าวสหกรณ์อื่น
Minimize


  
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท ดอกเบี้ยต่อปี
ออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75
ออมทรัพย์พิเศษ 1,000 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 2.75
ออมทรัพย์เกษียณสุข 5 แสน-2 ล้าน บ. ร้อยละ 3.00
ฝากประจำ 500 บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
ฝากประจำ 1 ล้าน บ.ขึ้นไป ร้อยละ 0.00
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ร้อยละ 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.75
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้  อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
 
ระยะสั้น ร้อยละ 3.800
ระยะปานกลาง ร้อยละ 3.800
ระยะยาว ร้อยละ 3.800
 ข่าวประจำเดือน
Minimize
  ประจำปี 2562
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดือนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฏาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 9
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
  ประจำปี 2561
  
  ประจำปี 2562
เงินปันผล ร้อยละ 5.00
เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.00
  
Membership Membership:
Latest New User Latest: sama2005
วันนี้ New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
จำนวนผู้ใช้ Overall: 270

People Online People Online:
ผู้เยี่ยมชม Visitors: 8
สมาชิก Members: 0
รวม Total: 8

Online Now Online Now:
visitor :

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login